Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Εισαγωγή: Ταυτότητα Υπευθύνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

1.1. Το παρόν κείμενο αποτελεί ενημέρωση βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου.

Υπεύθυνος επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, που σας ζητούνται, είναι η εταιρεία «CAPTAIN’ S PC», με διακριτικό τίτλο «ANDROS4U» (εφεξής: «Επιχείρηση»), που εδρεύει στο Γαύριο Άνδρου (Α.Φ.Μ: 800973579, αρ. Γ.Ε.ΜΗ.146076038000).

1.2. Η Επιχείρηση, με γνώμονα τη φύση των προσωπικών δεδομένων που γνωστοποιείτε, ακολουθεί ειδικές και αυστηρές διαδικασίες για τη διαφύλαξη της προστασίας τους, λαμβάνοντας και επικαιροποιώντας τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφάλειας και οργάνωσης της επεξεργασίας τους. Η Επιχείρηση μεριμνά ώστε το προσωπικό και οι συνεργάτες της να έχουν υψηλό βαθμό ακεραιότητας και να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των Προσωπικών σας Δεδομένων, σε συμμόρφωση με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 1. Σκοπός επεξεργασίας & Χρόνος Αποθήκευσης Προσωπικών Δεδομένων.

2.1. Εισαγωγικές διευκρινίσεις: Όπου στο παρόν αναφέρεται η έννοια της «Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων», θα πρέπει να νοείται οποιαδήποτε ενέργεια σχετίζεται με τη συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διατήρηση ή αποθήκευση, τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, συσχέτιση ή συνδυασμό, διασύνδεση, δέσμευση, διαγραφή ή καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

2.2. Σκοπός & νομική βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας:

2.2.1. Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ), που μας γνωστοποιείτε είναι συναφή και απολύτως απαραίτητα και αξιοποιούνται αυστηρά και μόνον για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, που απορρέουν από το μεταξύ μας «Συμφωνητικό Ενοικίασης» (εφεξής: «Συμφωνητικό»), σύμφωνα με το άρθ. 6 § 2 περ. β΄ Καν. 2016/679.

Με άλλα λόγια, η μη παροχή των πληροφοριών αυτών, καθιστά αδύνατη την εκ μέρους μας παροχή του μισθωμένου οχήματος και θεμελιώνει το δικαίωμα της Επιχείρησης να αρνηθεί την εκπλήρωση της μεταξύ μας σύμβασης.

Ειδικότερα, για την εκτέλεση του μεταξύ μας Συμφωνητικού, απαιτούνται οι εξής πληροφορίες:

 • Όνομα και Επώνυμο Οδηγού οχήματος,
 • Προσωρινή Διεύθυνση,
 • Μόνιμη Διεύθυνση,
 • Κινητό Τηλέφωνο,
 • Αριθμός Διαβατηρίου ή Ταυτότητας,
 • Αριθμός Αδείας Οδηγού,
 • Έτος Γέννησης.
 • Αριθμός πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας,
 • Τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου


2.2.2.
Για λόγους που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης ενοικίασης (π.χ. τιμολόγηση) και της διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων της (π.χ. δικαστική προστασία της σε περίπτωση ατυχήματος ή επιμερισμός κόστους αποκατάστασης ζημιών), η Επιχείρηση διατηρεί, αποθηκεύει και επεξεργάζεται τις παρακάτω επιπρόσθετες πληροφορίες:

 • Διάρκεια ενοικίασης οχήματος,
 • Διανυθείσα χιλιομετρική απόσταση,
 • Ασφαλιστικές Καλύψεις που έχετε επιλέξει,
 • Χρεώσεις ενοικίασης οχήματος.

2.2.3. Για λόγους συμμόρφωσης της Επιχείρησης προς τις νομικές της υποχρεώσεις (π.χ. έναντι των φορολογικών, ασφαλιστικών κ.α. Αρχών), και εφόσον επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου, απαιτείται η εκ μέρους σας παροχή των εξής πληροφοριών (άρθ. 6 § 2 περ. στ΄ Καν. 2016/679):

 • Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ. του προσώπου στο όνομα του οποίου εκδίδεται το σχετικό παραστατικό.


2.3. Χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας.
Τα δεδομένα που μας γνωστοποιείτε, διατηρούνται στο αρχείο μας καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και για επιπλέον χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.Η μη παροχή των παραπάνω πληροφοριών, εμποδίζει τη συμμόρφωση της Επιχείρησης προς τη νομοθεσία και θεμελιώνει το δικαίωμά της να αρνηθεί την εκπλήρωση της μεταξύ μας σύμβασης.

Ωστόσο, διατηρούμε ορισμένα δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όταν η διατήρηση αυτή επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το Νόμο ή για τη θεμελίωση νομικών αξιώσεων της Εταιρείας και την υπεράσπισή της ενώπιον των Δικαστηρίων.

2.4. Δεν γνωστοποιούμε ούτε και διαβιβάζουμε με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους τα στοιχεία που μας γνωστοποιείτε, με εξαίρεση τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τη συμμόρφωση της επιχείρησης με την κείμενη νομοθεσία ή που  είναι απαραίτητες για την ενάσκηση των νομικών αξιώσεών της.

Διαβιβάζουμε όμως δεδομένα, όπως η τελική χρέωση της ενοικίασης και τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας στο πιστωτικό ή τραπεζικό ίδρυμα που την έχει εκδώσει για τη ολοκλήρωση των σχετικών χρεώσεων.

Δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα που μας γνωστοποιείτε σε τρίτες χώρες (εκτός ΕΟΧ).

2.5. Δια της αποδοχής των παρόντων όρων και δια της οικειοθελούς παροχής των απαιτούμενων Προσωπικών Δεδομένων παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, συμφωνείτε ρητά και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, που διενεργείται σύμφωνα με τα παραπάνω.

 1. Τα Δικαιώματά σας.

3.1. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα: Δικαιούστε ανά πάσα στιγμή να λαμβάνετε από την Επιχείρηση επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία καθώς και να έχετε πρόσβαση σε αυτά, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς σας.

3.2.Δικαίωμα Διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών ή τη συμπλήρωση ελλιπών Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν.

3.3. Δικαίωμα εναντίωσης: Δικαιούστε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας σε προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της Επιχείρησης, εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία.

3.5. Δικαίωμα Διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των Δεδομένων που σας αφορούν, εφόσον:

 1. i) αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους παραπάνω σκοπούς της συλλογής και επεξεργασίας τους ή για σκοπούς συναφείς προς αυτούς.
 2. ii) Ή εφόσον αντιτάσσεστε στην επεξεργασία τους για λόγους που αφορούν τα έννομα συμφέροντα της Επιχείρησης.

Η επιχείρηση δικαιούται να μην διαγράψει τα Δεδομένα σας ή μέρος αυτών εάν υπάρχει υποχρέωσή της από το Νόμο που επιβάλλει τη διατήρησή τους, ή όταν υπάρχουν εύλογοι λόγοι διατήρησής τους (π.χ. για να αποδείξει την εκτέλεση του Συμφωνητικού), για τη άσκηση ή υπεράσπιση των δικαιωμάτων της ενώπιον των Δικαστηρίων.

Εναλλακτικά, μπορείτε, υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

3.6. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στις αρμόδιες Αρχές: Εάν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματά σας ή ότι τα δεδομένα σας δεν προστατεύονται, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

4. Επικοινωνία.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή ερωτήματα αναφορικά με τους παραπάνω Όρους ή για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στην Επιχείρηση  τηλεφωνικώς στο +30.22820-71096 ή μέσω e-mail info@captainsholidays.com

Έλαβα γνώση και συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων. 

Cookies

Αν αφήσετε ένα σχόλιο στον ιστότοπό μας, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον ιστότοπό σας σε cookies. Αυτά είναι για την δική σας ευκολία, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας πάλι όταν αφήσετε ένα άλλο σχόλιο. Αυτά τα cookies θα διαρκέσουν για ένα έτος.

Αν έχετε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε στον ιστότοπο, θα δημιουργήσουμε ένα πρόχειρο cookie για να προσδιορίσουμε αν ο πλοηγός δέχεται cookies. Το cookie δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες και διαγράφεται όταν κλείνετε τον πλοηγό σας.

Όταν συνδεθείτε, θα δημιουργήσουμε επίσης διάφορα cookies για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες σύνδεσης και τις επιλογές οθόνης. Τα cookie εισόδου διαρκούν για δύο ημέρες και τα cookie επιλογών οθόνης διαρκούν για ένα χρόνο. Αν επιλέξετε “Να με θυμάσαι”, η σύνδεσή σας θα παραμείνει για δύο εβδομάδες. Αν αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας, τα cookie σύνδεσης θα καταργηθούν.

Εάν επεξεργαστείτε ή δημοσιεύσετε ένα άρθρο, ένα επιπλέον cookie θα αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησης. Αυτό το cookie δεν περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα και υποδεικνύει απλώς το post ID του άρθρου που μόλις επεξεργαστήκατε. Λήγει μετά από 1 ημέρα.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, χρησιμοποιούν cookies, ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.