Όροι και Προυποθέσεις Ενοικίασης Αυτοκινήτου Πολιτική επιστροφής – ακύρωσης

ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ

Ο οδηγός του μισθωμένου οχήματος καθώς και κάθε επιπλέον οδηγός θα  πρέπει να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του με έκδοση διπλώματος ενός έτους τουλάχιστον, καθώς και να μην έχει υπερβεί το 73ο έτος ηλικίας.

ΑΔΕΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Η άδεια ικανότητας οδήγησης  θα πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν από την ημερομηνία ενοικίασης και γίνεται αποδεκτή εφόσον αναγνωρίζεται απο την Ελληνική νομοθεσία ώς έγκυρη, διαφορετικά θα πρέπει να είναι Διεθνής Άδεια Οδήγησης που θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από το δίπλωμα οδήγησης της χώρας του οδηγού του μισθωμένου οχήματος. Επίσης για να πραγματοποιηθεί μίσθωση ο μισθωτής-οδηγός θα πρέπει να παρουσιάζει ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ.

Aν η χώρα σας δεν βρίσκεται στην ακόλουθη λίστα UN Rules, είστε υποχρεωμένος να έχετε Διεθνές Δίπλωμα Οδήγησης.

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Σε κάθε μίσθωση μόνο ένας οδηγός καλύπτεται ασφαλιστικά. Για να υπάρξει επιπλέον εξουσιοδοτημένος οδηγός θα πρέπει να είναι παρών κατά την έναρξη της μίσθωσης , να έχει μαζί του ταυτότητα, ή διαβατήριο σε ισχύ και άδεια ικανότητας οδήγησης . Η υπηρεσία του επιπλέον οδηγού έχει πρόσθετη ημερήσια χρέωση ανά επιπλέον οδηγό ποσού 15 euro.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο μισθωτής πρέπει να παρουσιάσει μια πιστωτική κάρτα αποδεκτή από την Captain’s για την κάλυψη των ποσών που αφορούν την εγγύηση και την εξόφληση του κόστους ενοικίασης. Η εξόφληση του κόστους της ενοικίασης του οχήματος  γίνεται με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα.  Αποδεκτές από την Captain’s ΙΚΕ  είναι όλες οι κύριες πιστωτικές κάρτες πλην των AMERICAN EXPRESS  και  DINERS οι οποίες δεν εξυπηρετούνται.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το ποσό της μίσθωσης  εξοφλείται κατά την υπογραφή της σύμβασης ενοικίασης. Εφόσον υπήρξε προκαταβολή για κράτηση οχήματος, κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης εξοφλείται το υπόλοιπο ποσό.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου θα δεσμευθεί ποσό εγγύησης στην πιστωτική κάρτα του οδηγού το οποίο και θα επιστραφεί αυτούσιο στην λήξη της ενοικίασης, εφόσον δεν προκύψουν άλλες χρεώσεις.  Το ποσό της εγγύησης διαφέρει ανά κατηγορία αυτοκινήτου, υποκείμενο στο συμβόλαιο ενοικίασης της Captain’s και του μισθωτή.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι από την Captain’s οδηγοί αυτοκινήτων απαλλάσσονται για ζημιές του ενοικιαζομένου αυτοκινήτου από φωτιά, και είναι ασφαλισμένοι με αστική ευθύνη έναντι τρίτων για , σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Και οι 2 καλύψεις υπόκεινται στου γενικούς όρους του συμβολαίου της Captain’s με την Ασφαλιστική της εταιρεία.

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (CDW)

Ο μισθωτής  μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για ζημίες που θα προκληθούν στο όχημα στο ποσό των 800ε με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν γίνει κατά  παράβαση του ΚΟΚ. Η απαλλαγή ισχύει εφόσον ο μισθωτής  κατά την υπογραφή του μισθωτηρίου επέλεξε πρόσθετα και  μικτή ασφάλεια. Το ημερήσιο πρόσθετο κόστος της μικτής ασφάλειας είναι 20ε.

Σε κάθε περίπτωση ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη του για  ζημίες σε φλάς, καθρέπτες, εσωτερικό του οχήματος, σαλόνι, ελαστικά, ζάντες, κεραία, οροφή και κάτω μέρος του αμαξώματος καθώς και κάθε βλάβη που προκλήθηκε από τη χρήση λάθος καυσίμου. Στις ανωτέρω περιπτώσεις ευθύνεται σε ανόρθωση του συνόλου της ζημίας. Επίσης δεν παρέχεται κάλυψη στην περίπτωση όπου ο μισθωτής-οδηγός ή άλλος οδηγός βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνευματωδών, ναρκωτικών ή άλλων παραισθησιογόνων ουσιών που επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΚΑΪΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

Παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση πυρκαϊάς ή θραύσης κρυστάλλων εξαιρουμένων των φανών και καθρεπτών. Δεν παρέχεται κάλυψη εφόσον συντρέχει υπαιτιότητα του εξουσιοδοτημένου οδηγού.

ΕΞΟΔΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Σε περίπτωση ατυχήματος με υπαιτιότητα του μισθωτή ή εξουσιοδοτημένου οδηγού αυτός χρεώνεται με το ποσό των 50ε τα οποία δεν επιστρέφονται .

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τους κανόνες του  Κ.Ο.Κ και συνεπώς για τα πρόστιμα και τις διοικητικές ποινές που ενδεχομένως θα προκύψουν αποκλειστικά υπεύθυνος είναι αυτός.

Σε περίπτωση που δεν καταβάλει ο ίδιος τα πρόστιμα που θα προκύψουν από τυχόν παράβαση του ΚΟΚ και χρειαστεί η μεσολάβηση της Captain’s ΙΚΕ  για την πληρωμή τους θα υπάρξει γι’ αυτόν  επιπλέον επιβάρυνση ποσού 50ε ως έξοδα διαχείρισης της παράβασης,  πέραν του κόστους αυτής. Σε περίπτωση αφαίρεσης πινακίδων από το μισθωμένο όχημα λόγω παράβασης , ο μισθωτής θα χρεώνεται με ημερήσιο μίσθωμα μέχρι την παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση όπου το όχημα επιστραφεί με λεκέδες που απαιτούν βιολογικό καθαρισμό του εσωτερικού του (π.χ. άμμος, τρίχωμα, φαγητά, υγρά, λάδια, μπογιές κ.λπ.) ο μισθωτής χρεώνεται με το ποσό των 100ε.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ –ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Εάν δεν υπάρχει ειδικότερη συμφωνία ο μισθωτής παραλαμβάνει και παραδίδει το όχημα στο κατάστημα της Captain’s ΙΚΕ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ –ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η υπηρεσία παράδοσης και παραλαβής του οχήματος  παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση όπου ο συμφωνημένος τόπος παράδοσης ή και παραλαβής  είναι άλλος από το κατάστημα της Captain’s ΙΚΕ, αυτή διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει πρόσθετες χρεώσεις ανάλογες της χιλιομετρικής απόστασης από το κατάστημά της και κατόπιν προηγούμενης συμφωνίας.

ΑΛΛΑΓΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Η Captain’s ΙΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να αντικαθιστά το όχημα με άλλο ίδιου ή παρόμοιου τύπου οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Επέκταση της συμφωνηθείσας διάρκειας της μίσθωσης μπορεί να γίνει ύστερα απο έγκριση της  Captain’s ΙΚΕ  και θα πρέπει να συνοδεύεται με νέο συμφωνητικό με τους ίδιους όρους με την αρχική σύμβαση.

ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

  • Ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης είναι η μια μέρα (24 ώρες).
  • Επιτρεπτό όριο καθυστέρησης επιστροφής είναι τα τριάντα λεπτά (30’).
  • Με την παρέλευσή τους, ο μισθωτής  χρεώνεται με το κόστος μιας επιπλέον ημέρας.

ΚΡΑΤΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ

Η  Captain’s ΙΚΕ  δίνει τη δυνατότητα στον μελλοντικό ενοικιαστή να προβεί σε κράτηση  πριν την άφιξή του και από απόσταση, είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικά . Σε αυτές τις περιπτώσεις για να ολοκληρωθεί η διαδικασία  απαιτείται να καταβληθεί προκαταβολή επί του συνολικού τελικού ποσού της μίσθωσης. Ως  ποσό προκαταβολής ορίζεται το 50% του συνολικού τελικού ποσού της μίσθωσης και καταβάλλεται είτε με τραπεζικό έμβασμα είτε με πιστωτική κάρτα . Τυχόν πρόσθετες χρεώσεις και έξοδα της Τράπεζας για την μεταφορά ή τη χρέωση του ποσού βαρύνουν τον πελάτη-μελλοντικό ενοικιαστή. Η κράτηση θεωρείται ότι ισχύει με την παραλαβή του ποσού της προκαταβολής από την Captain’s ΙΚΕ  και την αποστολή επιβεβαιωτικού μηνύματος (e-mail) στον πελάτη.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ –ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

Κράτηση για την οποία έχει εισπραχθεί προκαταβολή, εφόσον ακυρώνεται έως 25 ημέρες πριν την ημερομηνία παραλαβής αυτοκ/του επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό της προκαταβολής.

Προκαταβολές για κρατήσεις που ακυρώνονται σε διάστημα μικρότερο των  25  ημερών από την  συμφωνημένη ημερομηνία παραλαβής αυτοκ/του  είναι μη επιστρέψιμες.

Τυχόν τραπεζικές χρεώσεις που προκύπτουν συνεπεία ακύρωσης της κράτησης, επιβαρύνουν τον μισθωτή

ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ

Διατίθεται κατόπιν κράτησης και με επιπλέον ημερήσια χρέωση ποσού 10 euro

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Μετά το πέρας της ενοικίασης, ο μισθωτής θα πρέπει να επιστρέψει το όχημα με την ίδια ποσότητα καυσίμου όπως εκείνο είχε κατά την έναρξη της ενοικίασης. Διαφορετικά επιβαρύνεται με το αντίστοιχο κόστος καυσίμου

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΛΟΙΟ

Δεν επιτρέπεται χωρίς έγγραφη άδεια της Captain’s ΙΚΕ  η είσοδος και μεταφορά του οχήματος  με πλοίο εκτός των ορίων της νήσου της Άνδρου.

ΦΟΡΟΙ

Οι τιμές που αναγράφονται  περιλαμβάνουν φόρους και ΦΠΑ.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με την διαθεσιμότητα να παρέχει διαφορετικό τύπο αυτοκινήτου από αυτόν της αρχικής κράτησης με ένα αντίστοιχης, ή, μεγαλύτερης κατηγορίας .

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΝΗΣΟΥ

Μόνο με προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Captain’s.